Algemene voorwaarden

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. BTW.

Betalingsvoorwaarden

U plaatst een bestelling mét betaalplicht.
Wanneer u betaalt met een kredietkaart wordt het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.
Uw bestelling houdt altijd en ondubbelzinnig een betaalverplichting in.
Handelsondernemingen 30 dagen factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Financiële korting voor contante betalingen zijn niet van toepassing.
Particulieren steeds bij opmaak van online order.
De goederen blijven onze eigendom zolang de volledige factuur niet betaald is.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn.
Bij niet-betaling op de vervaldag is er ook een nalatigheidsintrest van 8,00 % in onze factuurvoorwaarden opgenomen.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Eventuele klachten worden enkel aanvaard binnen 7 dagen na levering.
In geval van opzeg van de orderovereenkomst door koper, is ten titel van (administratieve) schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs (+21%BTW).

Verzendingskosten

Bij de opmaak van uw order worden de verzendingskosten automatisch getoond.

Leveringstermijnen en transporten

Al onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar (tenzij een tijdelijke stockbreuk van het artikel) of uitgezonderd speciale bestellingen. Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, onkostenvergoeding of vervolging.
Al onze zendingen worden verzorgd door DHL, GLS en/of eigen transport afhankelijk de omvang van de order. Bv. bouwhekken worden steeds door onze eigen transportdienst geleverd. Parcels en freight zendingen (pallets) door GLS en/of DHL.

Retours bij orders door ondernemingen

Retours worden enkel aanvaard indien u een ander product ontving dan u bestelde. Retours te melden binnen 7 kalenderdagen, de goederen terug ons bezit binnen 14 kalenderdagen.

Retours bij particuliere orders

Enkel bij particuliere orders kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbonden worden. Werfonline bvba mag deze consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Schade bij levering

Bij eventuele (zichtbare) schade aan de verpakking en/of het koopgoed zelf, dient u de levering aan de koerier te weigeren. Gelieve in dit geval dan niet te handtekenen voor ontvangst.

Verzendkosten retourzending

De verzendkosten van de retour worden door Werfonline bvba vergoed uitsluitend indien u een ander product ontving dan u bestelde. Werfonline bvba kan een retour weigeren indien de producten door de klant beschadigd werden.

Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Prijzen

Prijzen zijn geldig tot 31-12-2024, behoudens geval van overmacht en/of uitzonderlijke verschillen en drukfouten. De foto's zijn niet contractueel.

Huurvoorwaarden

De verhuurder is verplicht een in goede staat gehuurd goed te leveren.
Diefstal of schade aan het verhuurde goed dient terstond en schriftelijk te worden meegedeeld.
De huurder verbindt er zich toe om na afloop de goederen in dezelfde staat terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen.
De reinigingskosten zijn ten laste van de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan derden toegebracht.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die zijn toe te schrijven aan de foutieve of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed.
De huurder verbindt er zich in voorkomend geval toe de schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde.
In geval van diefstal of vandalisme van het huurgoed tijdens de huurperiode én de periode tussen geleverd en afgehaald, is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende catalogus nieuwprijs van het huurgoed te vergoeden.
Er wordt géén waarborg tijdelijk in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
De contractueel bepaalde huurwaarborg wordt terugbetaald na teruggave van de goederen in goede staat.
De huurder gebruikt de gehuurde materialen op eigen risico.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen.
De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
De contractueel bepaalde leveringstermijn kan binnen redelijke grenzen gewijzigd worden voor zover hiertoe een grondige reden wordt aangetoond.
In geval van opzeg van de overeenkomst door huurder, is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen prijs.
De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
Het gehuurde goed kan op het einde van de huurperiode nooit overgenomen worden d.m.v. aankoop.
De totale kost van de huurperiode kan nooit gebruikt worden om het gehuurde goed aan te kopen wanneer deze kost de nieuwprijs overschrijdt.
De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:
a. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard
b. de huurder surseance van betaling aanvraagt
c. de huurder liquideert
In de huurprijs prijs is niet inbegrepen eventuele wachturen en interventies:
daguren: € 55,00 / h / man
ochtend-, avond- en nachturen: € 80,00 / h / man
weekenduren: € 95,00 / h / man
Alle uurtarieven hierboven met een min. van 4 h + € 1,50 / km / Dessel - werf - Dessel

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief gemeentekosten, kosten MIVB / Lijn voor omleiden van de bussen, extra voorwaarden opgelegd door de politie, stroomvoorziening op de werf, wijzigingen en afwijkingen van het goedgekeurde plan, new jerseys, in en uit dienst stellen van signalisatie, fasewissels, tijdelijke en/of permanente markeringen, filewagen, MRI voertuig, botsabsorbeerder, enz... Alle gemeentefacturen worden 1 op 1 doorgefactureerd. De gemeentekosten kunnen het volgende zijn: belasting voor het innemen van het openbaar domein - zegelrecht - in gebruikname van parkeerplaatsen. Indien Stedenbouw en/of het Gewest ingeschakeld moeten worden kan dit ook nog leiden tot extra belastingen. Het kan zijn dat het plaatsen op de openbare weg gratis is, behalve als het gaat om een langere periode. Dit varieert van gemeente tot gemeente. De kosten kunnen dus oplopen naargelang het aantal m² en dagen. Houd er rekening mee dat de kosten tijdens het jaar kunnen oplopen. De gemeentekosten zijn in vele gevallen op voorhand niet gekend en de gemeentes mogen de factuur tot één jaar na de uitvoering van de werken opsturen. Gelieve uw aanvraag tijdig in te dienen, deze kan afhankelijk van de gemeente tot 3 weken in beslag nemen. De opgegeven prijzen zijn exclusief de taksen en kosten opgelegd door het openbaar bestuur.
Werfonline bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige plaatsingen en of wegnames wegens overmacht (files, ongevallen,...).

U zit met vragen

014 728 368

U zoekt een product

U bent reeds klant

Wachtwoord vergeten?

Betaling en transport

logo betaling